Top/メモ/researchmap

ADS

custom formatで

"%T","%T","%L","%L","%J","%J",\"%V\","",\"%p\",\"%P\","%Y0000","1","0","0","0","",\"%d\","","","","","%u"

とすればよし。これをcsvファイルとして保存。

これをemacsで整形。

必要なコマンドは(ここ参照)

C-( C-e (DEL) C-)
C-u 10000 C-e
Esc-<
M-x replace-string (RET) {" "} (RET) {" } C-q C-j {"}(RET)

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-04-28 (火) 14:23:34